ناموجود ران مرغ

ران مرغ

690,000ریال
ناموجود پاچین مرغ

پاچین مرغ

780,000ریال
ناموجود گوشت گوساله

گوشت گوساله

5,450,000ریال
ناموجود شنیسل مرغ

شنیسل مرغ

1,360,000ریال
ناموجود سینه بوقلمون

سینه بوقلمون

2,270,000ریال
ناموجود گردن مرغ

گردن مرغ

230,000ریال
ناموجود ران بوقلمون

ران بوقلمون

2,070,000ریال
ناموجود بلدرچین

بلدرچین

2,120,000ریال
ناموجود سر بال مرغ

سر بال مرغ

580,000ریال
ناموجود سینه مرغ

سینه مرغ

1,130,000ریال
ناموجود مرغ متوسط

مرغ متوسط

720,000ریال
ناموجود مرغ بزرگ

مرغ بزرگ

720,000ریال

شعب پرحنایی